گروه پژوهشی پُرسا از سال ۱۳۹۰ با فعالیت در حوزه جبهه فرهنگی تلاش کرده است که به فعالین فرهنگی اعم از نویسنده ها، فیلم سازان، مستند سازان، هنرمندان و … در این زمینه کمک کند و با رصد مطالب دیگر کشورها در غنی کردن محصولات آنها تلاش کند. توجه به ضرورت رصد و پژوهش‌محور بودن خروجی‌های فرهنگی و رسانه‌ایی از اهم موضوعات و فعالیت‌هایی است که در کانون توجه واحد پژوهش قرار داشته و با هدف قرار دادن این نوع خروجی فعالیت‌های خود را پیش می‌برد؛ چرا که پژوهش‌محور نبودن فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای ناکارامدی آنها را به دنبال دارد و حتی در برخی موارد نیز می‌تواند نتیجه عکس به همراه داشته باشد. از همین رو، پژوهش در تمامی ابعاد فعالیت‌های هنری، فرهنگی، رسانه‌ای و فرهنگ‌سازی‌های دینیِ مبتنی بر پژوهش، انکارناپذیر و از ضروریات جبهه فرهنگی در زمان حال می‌باشد.